O táboření v Ramsau 24. - 28. února 1999

Opět po jedenatřiceti letech vyrazili čeští turisté se stany na vrcholný sportovní podnik. Tentokrát si pořadatelé Gerhard Streubel a Jan Sládek vybrali MS v severském lyžování v rakouském Ramsau. Půlroční intenzivní práce pořadatelů byla završena úspěšným zvládnutím celé akce v termínu od 24. do 28. února 1999.

Tábor byl umístěn přímo u běžecké stopy nedaleko jižní stěny Dachsteinu a počasí důkladně prověřilo připravenost táborníků. Nejprve se silná sněhová vánice v noci z 23. na 24. února neúspěšně pokoušela zabránit příjezdu českého autobusu a pak následovaly tři mrazivé noci (-17 °C, -13 °C a -8 °C). Houževnatost táborníků však byla nakonec odměněna slunečnými dny.

Nad naším táborem vlály vlajky různých států i klubů. Táboření se zúčastnilo 25 táborníků z České republiky, deset Norska, čtyři z Německa a tři z Rakouska. Potěšitelné bylo, že mezi účastníky bylo hodně obětavých pořadatelů zimních táboření. Tato akce měla být také odměnou za jejich vytrvalou práci. Nejlépe nám všem bylo večer u táborového ohně, při skvělé vlastní muzice, společný zpěv boural jazykové bariéry.

Měli jsme možnost shlédnout jak skokanské, tak běžecké soutěže MS. Bohužel čeští lyžaři nebyli příliš vidět. Rovněž jsme využili skvělých stop k běžkování. Překrásné byly rozhledy z Dachsteinu a dlouhé sjezdy.

Na památku si kromě skvělých sportovních zážitků odváželi účastníci také trojjazyčný diplom s pamětním razítkem a suvenýry z Čech. Nejstarší účastník - Ivan Šipoš z Chomutova - a nevzdálenější skupina - "CARPE NOCTEM CLUB" z Norska - obdrželi knihu o Praze s věnováním. Přečtena byla faxová zdravice prezidenta Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Táborníci si také připomněli nedávný odchod přítele a dlouholetého aktivního turistického organizátora - Drahoše Trojky - na svoji poslední tůru.

Všichni účastníci hodnotili akci jako velice zdařilou. Myslím, že se českým turistům podařilo důstojně reprezentovat naši turistiku. Konfrontovali jsme však i naše přístupy k zimní turistice s kvalitou a formou místních turistických běžeckých tratí. Přímo na místě vznikaly nové nápady jak a co u nás zlepšit. Stále více se ukazuje, že vynucená pauza v možnostech kontaktů mezi širokými skupinami sportovců a turistů z různých zemí nás ochudila. Věřím, že se naši zimní táborníci vydají brzo za poznáváním dalších krásných koutů Evropy nebo na další vrcholné sportovní podniky. Těch dlouhých třicetjedna let mezi Olympiádou v Grenoblu (1968) a MS v Ramsau (1999) by se již nemělo opakovat.

Majitel pozemků na kterých jsme tábořili nám při odjezdu slíbil, že zde zřídí pro přátele sportovního pobytu v přírodě celoroční camp. Takže si krásné zimní noci pod Dachsteinem budou moci turisté vychutnávat i nadále.

8. března 1999 Michal Streubel

 

Über das Zelten in Ramsau 24. - 28. 2. 1999

Wiederum nach einunddreissig Jahren sind die tschechischen Touristen mit den Zelten auf ein grosses Sportfest aufgebrochen. Diesmal haben die Veranstalter Gerhard Streubel und Jan Sládek die nordische Skiweltmeisterschaft im österreichischen Ramsau ausgewählt. Mehr als ein Halbjahr intensiever Arbeit der Veranstalter wurde mit erfolgreichem Ablauf des ganzen Unternehmens im Termin von 24. bis 28. Februar 1999 gekrönt.

Das Lager war direkt an der Langlaufloipe, nicht weit von den Südhängen das Dachsteinsmasives platziert und das Wetter hat gründlich die Bereitschaft der Zelter geprüft. Zuerst hatte in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar ein starker Schneesturm erfolglos die Anfahrt des tschechischen Buses verhindern wollen und dann folgten drei frostige Nächte (-17 °C, -13 °C, -8 °C). Die Zähigkeit der Zelter wurde aber zum Schluss mit drei Sonnentagen belohnt.

Über unserem Lager wehten Fahnen verschiedener Staaten und Klube. Am Zeltlager nahmen 25 Zelter aus der Tschechischen Republik, 10 Zelter aus Norwegen, 4 Zelter aus Deutschland und 3 aus ‚Österreich teil. Erfreulich war, dass zwischen den Teilnehmern viele opferwillige Veranstalter von Winterzeltlagern waren. Diese Veranstaltung sollte auch eine Belohnung für ihre Ausdauer sein. Am besten fühlten wir sich abends beim Lagerfeuer, bei ausgezeichneter eigener Musik brach der gemeinsame Gesang die Sprachbarriere.

Wir hatten die Möglichkeit die Wettkämfe der Weltmeisterschaft im Lang- und Sprunglauf zu verfolgen. Leider lagen die tschechischen Wettkämpfer sehr selten auf vorderen Plätzen. Selbstverständlich haben wir die bestens vorbereiteten und gut angelegten Langlaufloipen ausgenutzt. Wunderschön waren die Ausblicke vom Dachsteinplato und die langen Abfahrten. Zur Erinnerung nahmen sich die Teilnehmer, ausser prächtiger sportlicher Erlebnisse auch Diplome (in drei Sprachen) mit einem Gedenkstempel und Souveniren aus Tschechien nach Hause. Der älteste Teilnehmer – Ivan Šipoš und die entfernteste Gruppe "CARPE NOCTEM CLUB" aus Norwegen – erhielten ein Buch über Prag mit Dedikation. Vorgelesen wurde auch die per Fax. angekommene Grussbotschaft des Presidenten der tchechischen Assoziation der Sportvereine.

Die Zelter haben sich auch den jüngst angetretenen Fortgang des Freundes und langjährigen aktiven touristischen Organisatores – Drahoš Trojka – auf seine letzte Tour erinnert.

Alle Teilnehmer bewerteten das Unternehmen sehr positiv. Ich denke, dass es den tschechischen Touristen gelang unsere Touristik gut zu representieren. Wir konfrontierten aber auch unsere Situation in der Skitouristik mit der Qualität und Form der örtlichen touristischen Skiloipen. Direkt an Ort und Stelle entstanden neue Einfälle wie und was bei uns zu verbessern. Immer mehr zeigt es sich wie die aufgezwungene Pause in der Pflege von Kontakten zwischen breiten Gruppen der Sportler und Touristen aus verschiedenen Ländern uns verarmt hat. Ich glaube, dass unsere Winterzelter bald zum Kennenlernen weiterer schöner Erdenwinkel Europas oder zu weiteren grossen Sportfesten aufbrechen werden. Die langen einunddreissig Jahre zwischen der Olympiade in Grenoble (1968) und der Weltmeisterschaft in Ramsau (1999) sollten sich nich mehr wiederholen.

Der Inhaber des Grundstückes, auf welchem wir zelteten, hat uns bei der Abreise versprochen, dass er hier für die Freunde des sportlichen Aufenthaltes in der Natur einen ganzjährigen Camp einrichten wird. So können die Touristen schöne Winternächte unter dem Dachstein auch weiterhin erleben.

8. März  1999
Michal Streubel