Tajemství jedné pozůstalosti

01.01.2009 00:00

Z pozůstalosti Jaroslava Zemana, Praha 6 - Malý Břevnov

S laskavým svolením pozůstalých jsem se mohl seznámit a pracovat se vzácným souborem písemností vztahujících se k výstavbě vyšehradského Slavína financované Petrem Fischerem, bývalým starostou města Smíchova. Soubor písemností získal v 60. letech minulého století pan Jaroslav Zeman z pražského Malého Břevnova od paní Kasperové, která byla posledním nepřímým potomkem Petra Fischera. Již tehdy se snažil tyto písemnosti nabídnout Památníku národního písemnictví, Umělecko průmyslovému muzeu a dalším. Vzhledem k tíživému sociálnímu postavení paní Kasperové žádal alespoň symbolickou úhradu, byl však vždy odmítnut. Nezájem institucí zapříčinil, že listiny byly dalších 35 let řádně uloženy v rodině pana Zemana. Po jeho smrti mě pozůstalí nechali do tohoto vzácného listinného souboru nahlédnout. Zkusme tedy znovu přiblížit tyto listiny veřejnosti.

Seznam listin:

 1. Dopis kapitulního děkana vyšehradské kapituly Františka Kočího z 3.6.1889 (odpověď na žádost Petra Fischera ze dne 25.5.1889 ohledně vybudování Slavína)
 2. Dopis stavitele Antonína Wiehla z 5.6.1889 (předběžný rozpočet Slavína)
 3. Dopis od Svatoboru podepsaný od předsedy Dr. Ladislava Riegera a jednatele (podpis nečitelný) z 8.6.1889 (odpověď na dopis Petra Fischera z 6.6.1889 ohledně správy Slavína)
 4. Kopie Nadační listiny ohledně zřízení fundace Petrem Fischerem ve výši 2.000 zlatých ze dne 21.11.1888 stvrzená 19.7.1889 Františkem Kočím, kapitulním děkanem
 5. Prozatímní potvrzení vyšehradské kapituly o složení 3.000 zlatých Petrem Fischerem za stavební místo pro Slavín, vystavené kapitulním děkanem Františkem Kočím z 3.8.1889
 6. Platební rozkaz k zaplacení 163,5 zlatého úředních výloh za stavbu Slavína z 24. 8.1889 vystavený c. k. úřadem pro vyměřování poplatků
 7. Kvitance stavitele Antonína Wiehla ne 8.000 zlatých za práce na Slavíně z 31.10.1889
 8. Nedatovaná navštívenka stavitele Antonína Wiehla se sdělením pro pana Petra Fischera
 9. Tři nedatované navštívenky Dr. Mikoláše Karlacha, kanovníka Vyšehradského, se vzkazy pro Petra Fischera
 10. Dopis stavitele Antonína Wiehla ze dne 1.4.1890 o průběhu stavby Slavína s žádostí o 10.000 zlatých
 11. Účet stavitele Antonína Wiehla za vybudování Slavína z 1.7.1890 s potvrzením příjmu splátek (1894)
 12. Přepis dopisu Petra Fischera staviteli Wiehlovi ohledně závad díla na Slavínu
 13. Přepis dopisu Josefa Víška, stavebního znalce, ze dne 15.7.1890, přepsaný stavitelem Antonínem Wiehlem dne 17.7.1890 v reakci na dopis Petra Fischera, vytýkajícím stavební závady.
 14. Dopis sochaře Josefa Maudera - reakce na výtky k pracím na soše Genia vlasti z 4.6.1892
 15. Dopis sochaře Josefa Maudera ohledně víceprací a požadavku na uhrazení diferencí z 18.7.1892
 16. Výpočet úroků a rozpis doplatku 10.000,-- zlatých pro stavitele Antonína Wiehla z 3.4.1894 (navazuje listinu 11)
 17. oznámení stavitele Antonína Wiehla o ukončení stavby Slavína z 16.4.(6?)1894.
 18. Dvě fotografie Slavína po dokončení z roku 1894
 19. kopie ohlášení Svatoboru z 6.4.1862 a presenční listina schůze Svatoboru z 17.5.1862 (2x)
 20. Ocelorytinka s motivem Palacký
 21. Potvrzení Družstva Národního divadla na složený vklad 500 zlatých z 10.2.1881
 22. Dopis vyšehradské kapituly reagující na oznámení o úmyslu vytvořit oltář Sv. Josefa ze dne 12.2.1894

Listiny vypracované Jaroslavem Zemanem v roce 1965:

 • Seznam historických písemností 1 - 20 (2 verze)
 • Legenda (dvě verze)
 • Vyšehradský Slavín, 3 verze pojednání žádostí o vzbuzení zájmu nějaké korporace
 • Dopis Památníku národního písemnictví z 5.6.1965 se sdělením nezájmu o nákup souboru spisů
 • Dopis od neznámého autora z 1.7.1965 ohledně nezájmu o listiny
 • Zápis pana Zemana o nabídnutí souboru archivu Uměleckoprůmyslového muzea dne 4.12. 1965, s oznámením ze dne 2.2.1966, že muzeum nemá zájem.
 • Novinový výstřižek z Tvorby z 12. 10. 1977 "Památník nikoliv papírový" o Památníku národního písemnictví.

Aby tento vzácný soubor mohl sloužit veřejnosti, rozhodli jsme se pro naskenování všech dokumentů, spolu s jejich přepisem do elektronické podoby. Dále chystáme porovnání těchto dokumentů s tím, co je známo a co nám případně doplňují.

Michal Streubel

(článek byl uveřejněn v roce 2002 v časopisech Dědictví Koruny české a Muzejní a vlastivědná práce, časopis společnosti přátel starožiností; verze před gramatickou korekturou)