Socha svaté trojice u Streubelova statku - Über das Standbild vor dem Streubel – Bauernhof

01.01.2009 00:00

Ve vlastivědné knize „Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg” je mimo jiné popsána socha Svaté trojice. Stávala před statkem č.p. 69 ve Vernéřovicích (okres Náchod), kde dříve hospodařili naši jmenovci. Její postavení je spojeno s původními obyvateli, kteří vztyčením pomníku chtěli vyjádřit své díky bohu, za to že jim dal, zdraví, děti, úrodu a podobně. Šlo o jednu z mnoha podobných památek, které dodnes na Broumovsku tvoří onu neopakovatelnou barokně-empírovou atmosféru.

Zajímal nás dnešní stav této památky, 26. 6. 1999 jsme místo navštívili. Ze statku nezbylo kromě vyrovnané hranice cihel a několika starých ovocných stromů nic. Pouze strmý příjezd do bývalého dvora stále odbočuje zaříznut do svahu z hlavní cesty a připomíná dřívější život. Vedle této odbočky se pod lipami ve svahu a vysoké trávě skrývají zbytky této památky:

 • Základová deska o rozměrech 80*78*36 cm
 • Tři ze čtyř sloupků se zakulacenou hlavou. Rozměry: 20*20 cm o výšce 77, 60 a 70 cm
 • Vzdálenost mezi sloupky vředu činí 205 cm, vzadu 280 cm.
 • Azimut bývalého čela sochy 210°

Není známa přesná doba zničení sochy, pravděpodobně někdy po roce 1950. Potěšitelné je, že v současné době provádí CHKO Broumovsko ve spolupráci se sdruženími Collegium pro arte antiqua Brno a INEX-SDA Nasavrky rozsáhlou evidence těchto památek, zahajuje postupně jejich rekonstrukce a připravuje řadu dalších zajímavých vlastivědně společenských akcí například: Procesí z Broumova na Hvězdu 27.5.2000, Týden pro broumovské kostely 6.-13.8.2000, Zapadlými cestami minulosti 6.8.-19.8.2000 a letní tábory pro mládež, kdy bude také proveden soupis dalších podobných památek ve Vernéřovicích.

Osud této památky odráží jednotlivé historické etapy. Vztyčena v době hluboké úcty k bohu, zničena v době pohrdání a znovu objevena v době hledání pevných bodů a návratu k bohu.

Gerhard Streubel a Michal Streubel
Praha

(článek byl uveřejněn v Dědictví Koruny české 1-2/2000 a Meziměstském zpravodaji 5/2000, verze před gramatickou korekturou)

 

In Buch ”Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg” ist unter anderem das Standbild der hl. Dreifaltigkeit beschrieben. Es stand vor dem Bauernhof N.69 in Deutsch-Wernersdorf / Vernéřovice (Ostböhmen) wo früher unsere Namensvetter wirtschafteten. Die Errichtung ist mit den ursprünglichen Bewohner verbunden, welche mit dem Aufstellen des Standbildes ihren Gottesdank für Gaben der Gesundheit, Kinder, Ernte u.a. ausdrückten. Es handelt sich um eine der vielen ähnlichen Denkwürdigkeiten, welche bis heute im Braunauer Ländchen diese nicht wiederholbare barock-empir Atmosphäre hervorrufen.

Es interessierte uns der Stand des Denkmales und am 26.6. 1999 haben wir die Stelle besucht. Von dem Bauernhof blieb außer der in Reihen geschlichteten Ziegeln und einigen Obstbäumen nichts übrig. Nur die alte in den Hof führende Zufahrt zweigt, im Hang eingeschnitten, noch immerfort vom Hauptweg ab und errinnert an früheres Leben. Neben dieser Abzweigung sind unter alten Linden im Hang und im hohen Gras die Überreste dieses Denkmales verborgen. Es wurden nur folgende Teile aufgefunden:

 • Grundplatte: 800 x 780 x 360 mm
 • Drei der vier Säulen mit rundem
     Kopf: 200 x 200 mm
     Höhe: 700, 600, 700 mm
        (die Säulen waren ursprünglich mit geschmiedeten Ketten verbunden)
 • Entfernung zwischen den Säulen
     vorne: 2.050 mm
     hinten: 2.800 mm
 • Azimut der ehemaligen Front: 210°
 • Material: Sandstein

Nach Mitteilung des Mitarbeiters von der CHKO Broumovsko – in Police nad Metují (staatliche Organisation für Landschaftsschutz), des Herrn Jiří Kopecký, ist die Zeit der Denkmalzerstörung nicht bekannt.

Erfreulich ist, daß die CHKO Broumovsko gegenwärtig eine umfachreiche Evidenz dieser Denkmäler durchführt und das sie mit einer schrittweisen Restauration dieser Objekte beginnt. Mit der Denkmälerevidenz in Deutsch-Wernersdorf soll in diesem Jahre (Sommer 2000) begonnen werden. Wir werden versuchen sich an dieser Evidenz zubeteiligen.

Das Schicksal dieses Denkmales reflektiert die historischen Etappen. Aufgebaut in tiefer Ehrfurcht zum Heilend, vernichtet in der Zeit allgemeiner Mißachtung, neu entdeckt in der Zeit des Suchens von Stützpunkten und Rückkehr zu Gott.

Gerhard und Michal Streubel
Praha