Osudy politických vězňů Havlíčkobrodska 1948 - 1989

01.01.2009 00:00

Miloslav Růžička, 1999 - dotisk prvního vydání s dodatkem, Havlíčkův Brod 2001

Ojedinělý počin autora nás na téměř 550 stránkách provází temnou částí naší nedávné historie. Díky nezlomnému poctivému úsilí se autorovi podařilo vyhledat a publikovat záznamy o více jak 450 nepodmínečně odsouzených politických vězních z okresu Havlíčkův Brod. Kniha uvádí chronologický přehled těchto soudních případů od 27. 9. 1948 do 9. 3. 1978. Po stručném úvodu, kde autor popisuje použitou metodu, a krátkých předmluvách následuje téměř nekonečný seznam odsouzených žen a mužů. Autor si je vědom, že se mu vzhledem k časovému odstupu nepodařilo postihnout všechny případy perzekuce. Bolestivou statistiku doplňuje vzpomínkami odsouzených, jejich příbuzných, či přátel. U části případů jsou zaznamenány osudy rodin odsouzených, které byly zejména na vesnicích šikanovány, vyhnány ze svého domova a zbaveny svého majetku. Knihu rovněž doplňují kopie různých úředních listin spojených s tresty. V přílohách je uveden seznam dalších více jak 250 podmínečně odsouzených a 41 soudních případů, ke kterým autor nenalezl bližší informace, spolu se seznamem 177 osob, které opustily naší zemi a byly za to našimi soudy odsouzeny.
Tato kniha je zrcadlem naší nedávné historie, které nám jasně ukazuje co znamená třídní nenávist a boj. Jeho metody, justiční vraždy, mučení a teror. Popisuje jak základní příčiny politických procesů, tak odhaluje i jednotlivé místní pohnutky k perzekuci a šikaně občanů (zpravidla touha po cizím majetku). Občas se z ní vynořují i protihráči perzekuovaných osob, ale i postoje sousedů a jiných takzvaně „nezúčastněných“ osob. Kniha je varováním před tím, jak lehce lze zneužít aparát státní moci proti vlastním občanům a před tím, že v každé společnosti a době se najde vždy dost jedinců ochotných spolupracovat se zlem. Zajímavé je rovněž její porovnání s mapou okresu, které nám osvětlí široký a propracovaný záběr totalitního mocenského aparátu. Dozvídáme se rovněž, že přestože všichni uvedení byli soudně rehabilitováni, zůstávají mnohé křivdy často dále nenapraveny. Kniha je důstojným uctěním památky perzekuovaných, ale měla by sloužit zejména k poučení mladé generace. Jistě by měla být dostupná ve školních knihovnách okresu. Dále může sloužit všem zájemcům o mladší historii, ale i vlastivědnému bádání jako pomůcka k vysvětlení některých změn našeho venkova (rozbití tradic, zlikvidování selského stavu, zplanění krajiny, chátrání objektů a podobně). Přestože jde o knihu popisující regionální události, otevírá prostor k celospolečenské reflexi, kolik že máme okresů? Podobné knihy se podařilo členům Konfederace polických vězňů vydat také pro okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
Autor, který je zároveň jedním z perzekuovaných, dokázal bravurně poskládat a vystihnout historické události jako daná fakta, zasazená do celkových souvislostí, před kterými nelze strkat hlavu do písku. Podařilo se mu vydat jedinečné svědectví o mimořádně těžkých letech naší země pro další generace. Obecně je kniha zdařilým počinem autora i havlíčkobrodské pobočky Konfederace politických vězňů hodným následování. Jistě platí názor autora, že národ který chce zapomenout na svou minulost, je odsouzen k tomu, aby ji prožil znovu.

Michal Streubel

(článek byl uveřejněn v roce 2002 v časopisech Dědictví Koruny české a Muzejní a vlastivědná práce, časopis společnosti přátel starožiností; verze před gramatickou korekturou)

Knihu lze objednat na adrese Miloslav Růžička, Vilémov 47, PSČ 585 83