Možnosti vzájemné spolupráce mezi pořadateli zimních táboření, obecními samosprávami, řediteli škol a představiteli okresních úřadů

01.01.2009 00:00

 

Veřejná zimní táboření (ZT) jsou v ČR pořádána již 36 let. Jedná se o extrémní nadstavbu zimní turistiky, přesto je však tento způsob pobytu v zimní přírodě při dobré kondici a dodržení pravidel bezpečnosti relativně bezproblémově přístupný široké veřejnosti.

Od svých úspěšných počátků (účast na olympiádě v Grenoble 1968), přes období stagnace se postupně ZT v ČR stabilizovalo a vytvořilo volnou strukturu 20 organizátorů (i zahraničních) a získalo široký počet příznivců. Tento rozvoj si na konci 80. let vynutil vznik výkonnostního odznaku (KČT- Klub českých turistů) pro možnost jisté formy soutěžení. ATJSK ČR ve spolupráci s TJ CONDOR Praha vydává kalendář, kde jsou soustředěny akce celé zimní sezóny. Prostor v kalendáři je bezplatně přístupný všem organizátorům bez rozlišování formy jejich organizace (KČT-turisté, TJ, SK, jiná občanská sdružení, trampské osady, zahraniční spolky a podobně).

Jednotlivé akce pořádané v rámci zimní sezóny se vzájemně liší svou náročností, formou i přístupností zejména vzhledem k místu pořádání (vrcholky hor, okolí obcí). Některé akce mají formu zimního srazu s řadou doprovodných akcí (přednášky, výstavy, exkurze, soutěže) a stávají se tradiční součástí místního kulturního života. Organizátoři ZT při zajišťování akcí spolupracují s místními firmami, občanskými sdruženími, majiteli pozemků, majiteli sálů a v mnoha případech i s obecními úřady a místními školami všech stupňů.

Příkladnou formou spolupráce je tradiční pomoc Obecního úřadu v Polevsku jako spolupořadatele nejstaršího ZT Klíč v Lužických horách. Součástí spolupráce ObÚ s pořadatelem je všeobecná podpora a propagace této akce jako kulturní události v obci. V rámci tohoto ZT probíhají různé výstavky (map, kreslených vtipů), varhanní koncert, společenský večer, ohňostroj, prezentace výrobků místního maloprůmyslu. ObÚ zajišťuje zpravidla možnost výhodného pronájmu prostor a výpomoc při zajištění pořadatelské služby spolu s prodloužením návštěvní doby v muzeu.

Tradičně na vysoké úrovni probíhá spolupráce mezi pořadateli některých severomoravských ZT a místními, zejména středními školami. Učitelé ve spolupráci s organizátory zajišťují seznámení mladší generace s existencí ZT a pro studenty starší 15 let organizují tábornickou miniškolu na Prašivé. Školy zpravidla zajišťují dopravu a doprovod žáků. Žákům a studentům je zde nabídnuta další zajímavá možnost zdravého a účelného využití volného času. Podobná spolupráce probíhá mezi učilištěm v Krásné Lípě a pořadateli nejsevernějšího ZT na Vlčí hoře. Učiliště rovněž ve svých ubytovnách zajišťuje ubytování pro ty, kteří si dosud na zimní přenocování ve stanu netroufají, ale chtějí se zúčastnit ostatního programu, nebo pro mladší rodinné příslušníky tábořících.

Výše popsané příklady jsou pouze malým zlomkem možností vzájemné spolupráce obecních, okresních a školních autorit s pořadateli zimních táboření. Tato spolupráce by neměla být náročná na peněžní prostředky, spíše by se mělo jednat o vzájemné využití elánu, fandovství a zájmu společně vykonat něco hezkého a užitečného pro ostatní. Základní forma spolupráce by měla probíhat na obecní úrovni. ObÚ může zpravidla nabídnout místnost k zajištění pořadatelské služby, případně další obecní prostory nebo pozemky pro doprovodné akce. Podobná spolupráce je možná i mezi pořadateli a místními školami. Nad rámec této spolupráce může ObÚ pomoci při zajištění propagace akce případně regulace dopravy.

Nosnou spoluprací s místními školami by mělo být přiblížení této extrémní formy turistiky naší mládeži. Pobyt v zimní přírodě je v některých severských zemí zařazen do osnov tělocviku. Vyšší formou spolupráce by mohla být případná pomoc Okresních úřadů. Mezi základní prvky spolupráce by měl být společný postup zkušených organizátorů s OkÚ při zajišťování tzv. zimních kempů při významných sportovních akcích (lyžařské soutěže a pod.). jedná se o náročnou akci, která není v silách jednoho organizátora. Tyto příležitostné zimní kempy by se v případě ekonomické návratnosti mohly stát trvalou součástí zařízení některých zimních středisek. První příklady se postupně objevují v zemích se zimní sportovní tradicí. ATJSK ČR ráda poskytne zájemcům spojení na zkušené organizátory ZT zejména z řad KČT.

V Praze 12. 09. 1997 Streubel Michal